Reflex-zoneterapi

Registreret alternativ behandler = RAB i zoneterapi

Ansigts-reflexzone-terapi
Koreansk håndpunktur
TCM-fodzoneterapi